چهارشنبه 2 مهر 1399 - 05 صفر 1442
  آمارسایت
مهمان : 6
اعضا عضو سایت : 21
اعضا آنلاین : 0
امروز : 6
ديروز : 0
ماه : 6
سال جاری : 2230856
تعدا مطالب : 2964
كل : 2006
 
تاریخ : دوشنبه 16 دي 1398
کد 3963

98/9 تجدید آگهی واگذاری امورات تامین خودروهای استیجاری

98/9 تجدید آگهی واگذاری امورات تامین خودروهای استیجاری
آگهي تجدید  مناقصه شماره  9 /98  ( دو    مرحله اي )
شركت مخابرات ايران - منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات تامین خودروهای استیجاری طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه اقدام نمايد.  (ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي الزامي مي باشد.)
کليه شرکت های واجد شرايط  مي توانند از تاريخ نشر نوبت اول آگهي بمدت ده روز پس از واريز مبلغ 50000 ريال شناسه واريز مستمر 110008085198 به حساب 1632323221 نزد بانك ملت شعبه تبريز جهت دريافت اسنادمناقصه به آدرس اينترنتي ((www.eatc.ir)) و يا به اداره خريد وقرار داد هاي اين منطقه  واقع در اول شهرك زعفرانيه ساختمان مخابرات طبقه سوم مراجعه و اسناد تكميل شده را در مهلت مقرر به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد درج گرديده و بديهي است اين منطقه  در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار مي باشد.
* نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه واريزي نقدي يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي به ملبغ 2,900,000,000 ريال
 * مهلت فروش اسناد: آخر وقت اداری روز شنبه 21/10/98
 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 29/10/98
* زمان و محل گشايش پيشنهادها:  روز دوشنبه مورخ 25/10/98
* جلسه توجیهی : روز چهار شنبه ساعت 11 مورخه 25/10/98
* شماره تلفن هاي تماس 33399374 -041شماره دورنگار :  33399301-041
شرکت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي
جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک کنید