چهارشنبه 2 مهر 1399 - 05 صفر 1442
  آمارسایت
مهمان : 6
اعضا عضو سایت : 21
اعضا آنلاین : 0
امروز : 6
ديروز : 0
ماه : 6
سال جاری : 2230856
تعدا مطالب : 2964
كل : 2006
 
تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398
کد 3687

6/98 خرید 20 عدد یونیت

6/98 خرید 20 عدد یونیت
آگهي مناقصه شماره  6 /98  ( یک    مرحله اي )
شركت مخابرات ايران - منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید یونیت مربوط به سیستم  S385-ZTE-SEE  طبق  شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه اقدام نمايد.  (ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي الزامي مي باشد.)
کليه شرکت های واجد شرايط  مي توانند از تاريخ نشر نوبت اول آگهي بمدت ده روز پس از واريز مبلغ 50000 ريال شناسه واريز مستمر 110008085198  به حساب 1632323221 نزد بانك ملت شعبه تبريز جهت دريافت اسنادمناقصه به آدرس اينترنتي ((www.eatc.ir)) و يا به اداره خريد وقرار داد هاي اين منطقه  واقع در اول شهرك زعفرانيه ساختمان مخابرات طبقه سوم مراجعه و اسناد تكميل شده را در مهلت مقرر به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد درج گرديده و بديهي است اين منطقه  در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار مي باشد.
* نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه واريزي نقدي يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي بملبغ 000/000/432 ريال
 * مهلت فروش اسناد: تا تاریخ 23/06/1398
 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل به دبيرخانه : تا تاریخ 7/7/1398
* زمان و محل گشايش پيشنهادها:  روز دوشنبه مورخ 8/7/98   ، اتاق كمسيون معاملات
* شماره تلفن هاي تماس 3339936 -041شماره دورنگار :  33399301-041
شرکت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي
جهت دریافت اسناد  اینجا را کلیک کنید