چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 24 جمادى الأولى 1438 - 22 فوریه 2017
 آرشیومناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
تا

0

95/16

واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، سیستم های برودتی و پست های برق منصوبه در ساختمان های مخابراتی
چهارشنبه 13 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  17 /95  ( دو  مرحله اي )

17/95 واگذاری و نگهداری کلیه تجهیزات منصوبه مرکز تلفن شهید تجلایی شهرستان تبریز مهلت فروش اسناد :تا تاریخ 20/11/1395 روز چهار شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 1/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: 2/12/95 روز دوشنبه ، اتاق كمسيون معاملات
سه شنبه 12 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  17 /95  ( دو  مرحله اي )

17/95 واگذاری و نگهداری کلیه تجهیزات منصوبه مرکز تلفن شهید تجلایی شهرستان تبریز مهلت فروش اسناد :تا تاریخ 20/11/1395 روز چهار شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 1/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: 2/12/95 روز دوشنبه ، اتاق كمسيون معاملات
سه شنبه 12 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  18 /95  ( یک  مرحله اي )

18/95 خرید 80دستگاه سیستم *مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 21/11/95 روز پنج شنبه *مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :تا تاریخ 1/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه 2/12/95، اتاق كمسيون معاملات * شماره تلفن هاي تماس 3339304 شماره دورنگار : 333399301S200-ZTE
سه شنبه 12 بهمن 1395

آگهي مناقصه شماره  15 /95  ( دو  مرحله اي )

15/95 خرید 900 دستگاه ont * مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 20/11/95 روز چهار شنبه * مهلت نهایی نمودن lom :27/11/95 چهار شنبه * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه : تا تاریخ 08/12/95 روز یکشنبه * زمان و محل گشايش پيشنهادها: 09/12/1395
يکشنبه 10 بهمن 1395

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
شنبه 18 دي 1395

تمدید 13/95

تمدید 13/95

تمدید 13/95
شنبه 18 دي 1395

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور

فراخوان دعوت به همکاری از صاحبان صنایع و مهارتهای داخل کشور
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395

واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان

واگذاری نصب، نگهداری و پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی در سطح استان* مهلت فروش اسناد : تا تاریخ 05/11/1394 * مهلت قبول پيشنهادات و تحويل بدبيرخانه :تا تاریخ 18/11/1394 * زمان و محل گشايش پيشنهادها: روز دوشنبه ، ساعت 11 ، اتاق كمسيون معاملات19/11/1394
چهارشنبه 23 دي 1394