يکشنبه 30 شهريور 1399 - 02 صفر 1442

راهنمای سرویسهای تلفن ثابت

ثبت نام تلفن ثابتمدارک و مراحل ثبت نام تلفن :
 
الف) اشخاص حقیقی
1- تکمیل کارت اشتراک توسط متقاضی
2- ارائه تصویر و شناسنامه
3- واریز مبلغ و دیعه بر اساس دستور العملها جاری شرکت به حساب مربوطه

ب) اشخاص حقوقی
1- رونوشت آگهی تاسیس شرکت یا موسسه یا اداره تکمیل کارت اشتراک با مهر شرکت یا موسسه یا اداره پرداخت هزینه های مربوطه در محل ثبت نام و دریافت رسید
توجه : در هنگام ثبت نام نوشتن آدرس کامل و رسم کروکی محل درخواست تلفن و کد پستی ده رقمی الزامی است

محل مراجعه : دفاتر خدمات ارتباطی


 
تغییر نام :

مدارک و مراحل تغییر نام تلفن
1- رونوشت شناسنامه خریدار
2- ارائه آخرین قبض پرداخت صورتحساب
3- ارائه تسویه حساب اقساط ودیعه
4- تکمیل فرم تغییر نام توسط خریدار
5- ارائه فتوکپی وکالتنامه
6- ارائه فتوکپی حصر وراثت
7- پس از تنظیم سند در دفتر خانه اسناد رسمی ، ارائه فتوکپی سند جهت بایگانی در پرونده و تغییر نام
8- پرداخت هزینه های مربوطه
 
تغییر مکان

مدارک و مراحل تغییر مکان
1- تکمیل فرم بررسی امکانات و اعلام نشانی دقیق محل با ارائه مدرک شناسایی معتبر توسط صاحب تلفن
2- ارائه تسویه حساب اقساط و آخرین صورتحساب پرداختی تا سر رسید مربوطه
3- در صورت وجود امکانات فنی و پاسخ مثبت نسبت به سیم کشی و دائری تلفن در مکان جدید اقدام گردد
 
تغییر نام و مکان

مدارک و مراحل تغییر نام و مکان تلفن
1- تکمیل فرم بررسی و اعلام نشانی و کروکی دقیق محل جدید و امضاء آن توسط خریدار و فروشنده یا وکلای قانونی
2- ارائه تسویه حساب اقساط و آخرین قبض پرداختی
3- فتوکپی شناسنامه خریدار
4- ارائه رونوشت سند صلح تلفن جهت بایگانی در پرونده
5- پرداخت هزینه های مربوطه
 
کنترل و کشف مزاحم تلفنی


مدارک و مراحل در خواست کنترل و کشف مزاحم تلفنی
 
1- مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی و یا استفاده کننده از تلفن با ارئه کارت شناسایی و مدارک معتبر به دفاتر خدماتی
2- ارائه آخرین صورتحساب پرداختی
3- تکمیل فرم کنترل و کشف مزاحم تلفنی

قطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک

مدارک و مراحل قطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک:
1- ارائه مدرک شناسایی معتبر توسط مالک یا وکیل قانونی
2- ارائه آخرین قبض پرداختی
3- تکمیل فرم مربوطه
4- پرداخت هزینه های مربوطه
5- توضیح : قطع یا وصل تلفنی که مالک آن فوت کرده است با ارائه گواهی فوت توسط یکی از وراث و
همچنین سپردن تعهد کتبی مبنی بر پاسخگویی به بقیه وراث امکان پذیر است

سرویس های ویژه تلفن

انواع سرویسهای و یژه تلفن ثابت
سیستم های دیجیتال دارای قابلیت های ویژه ای میباشند که مشترکین گرامی میتوانند تحت عنوان سرویس ویژه از آن استفاده کنند . سرویس های ویژه ای که در حال حاضر امکان استفاده از آنها وجود دارد عبارتند از :
1- سرویس انتظار مکالمه :
با فعال شدن این سرویس چنانچه خط مشترک اشغال باشد و مشترک دیگری به این شماره زنگ بزند بوق مقطعی روی خط می آید که از سرویس استفاده میکند میتواند مشترک اول را با زدن روی قلاب تلفن و گرفتن شماره 2 منتظر گذاشته و به مشترک دیگر پاسخ دهد و مجددا با زدن روی قلاب تلفن و گرفتن شماره 1 با مشترک اول مکالمه مینماید .
2- سرویس انتقال مکالمه :
با استفاده از این سرویس مشترک میتواند شماره تلفن خود را به روی شماره دیگری منتقل نماید .
3- سرویس مکالمه سه نفره :
با استفاده از این سرویس مشترک میتواند همزمان با دو مشترک دیگر مکالمه نماید
4- سرویس بیدار باش :
با استفاده از این سرویس مشترک میتواند از تلفن خود به عنوان یک زنگ اخبار برای بیدار شدن یا تنظیم وقت خود استفاده نماید .
5- سرویس نمایشگر :
با استفاده از این سرویس شماره تماس گیرنده روی صفحه نمایشگر تلفن مشترک نمایان میشود البته این امر در صورتی امکان پذیر است که تلفن مشترک دارای سیسمC-ID باشد.

استرداد ودیعه تلفن

مدارک و مراحل استرداد ودیعه:
1- ارائه کارت شناسایی معتبر توسط مالک
2- تکمیل فرم تقاضای استرداد ودیعه
3- ارائه مدارک ودیعه

مراحل دائری مجدد تلفن تخلیه شده


مدارک و مراحل دائری مجدد تلفن تخلیه شده:
1- ارائه کارت شناسایی مالک تلفن یا قائم مقام قانونی
2- تکمیل فرم بررسی امکانات
3- تسویه حساب کلیه بدهی
4- ارائه فیش پرداخت 53000ریال هزینه وصل مجدد

مدارک و مراحل وصل تلفنی که به دستور مراجع قضایی یا اجرائیات سایر ادارات قطع شده است:
1- نامه رفع بازداشت از سازمان باز داشت کننده
2- ارائه آخرین قبض پرداخت شده
3- پرداخت مبلغ 5300ریال بابت وصل مجدد

مدارک و مراحل وصل مجدد تلفن قطع شده به دلیل مزاحمت بار دوم:
1- مراجعه مالک تلفن با ارائه مدرک شناسایی معتبر
2- تکمیل فرم تعهد نامه

مدارک و مراحل بستن و یا باز نمودن صفر دوم:
1- مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی با ارائه کارت شناسایی معتبر
2- ارائه آخرین قبض صادره پرداختی
3- تکمیل فرم مربوطه
4- پرداخت هزینه های مربوطه
5- توضیح : از این بابت هزینه 500 پالس در قبض آینده مشترک محاسبه می گردد

رفع خرابی تلفن

رفع خرابی:
با گرفتن شماره 117 و وارد کردن شماره تلفن معیوب نسبت به اصطلاح خرابی اقدام لازم به عمل می آید

مراحل دائری تلفن استیجاری همگانی
مدارک و مراحل دائری تلفن استیجاری همگانی:
1- مراجعه متقاضی به دفاتر خدماتی و ارائه کارت شناسایی و کپی شناسنامه
2- امضاء و تکمیل فرم های مربوطه
3- تاییدیه اداره خدمات مخابراتی
4- ارائه برگ تضمینی
5- تکمیل کارت اشتراک تلفن همگانی

تعویض شماره تلفن:
در موارد خاص با توجه به درخواست مشترک امور مشترکین نسبت به تعویض شماره تلفن اقدام می نماید

آبونمان

اصلاح نشانی صورت حساب تلفن:
با مراجعه به دفاتر خدماتی و ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده و مدرک شناسایی معتبر نسبت به اصلاح نشانی اقدام لازم به عمل می آید .
وصل مجدد تلفن بدهکار :
با ارائه آخرین صورت حساب صادره پرداخت شده به دفتر خدمات ارتباطی امکان پذیر است.
اصلاح و صدور صورتحساب تلفن: با مراجعه به دفاترخدماتارتباطی وارائهآخرینصورتحسابپرداختشدهنسبتبهاخذآخرینکارکردکنتوراقداملازمصورتمیگیرد .
مدارک و مراحل دریافت ریز مکالمات بین شهری:
1- مراجعه مالک یا استفاده کننده با ارائه کار ت شناسایی و مدرک معتبر به دفتر خدمات ارتباطی
2- تکمیل و امضاء فرم مربوطه