يکشنبه 3 مرداد 1395 - 18 شوال 1437 - 24 ژوئیه 2016
  تعرفه ها

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده های نقطه به نقطه در سراسر کشورسرعت
(بیت بر ثانیه)

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا بازاء هر لینک

شهری

بین شهری
(داخل استانی)

بین شهری
(بین استانی)

٦٤ کیلو

۳۰۰٫۰۰۰۰ ریال

۴۵۰٫۰۰۰ ریال

۹۰۰٫۰۰۰ ریال

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

     ١۵۵ مگا (STM1 )     

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

STM4

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

STM16

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو 

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  


تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده تحت پروتکل IP-MPLS

تعرفه های ذیل به ازاء هر اتصال به ابر IP می باشدسرعت
 (بیت بر ثانیه) 

عرض باند سرویس تحت پروتکل ( IP ) به ازاء هر لینک

شهری

بین شهری
(داخل استانی)
MPLS ویژه

بین شهری
(بین استانی)
MPLS ویژه

MPLS
عادی

٦٤ کیلو

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

     ١٢٨ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١۵۵ مگا

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

تعرفه های ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و VOIP
تعرفه های ذیل به ازاء هر اتصال به ابر
IP می باشد